De pachtvormen voor agrariërs

Er zijn diverse pachtvormen, waarbinnen de zogenaamde reguliere pacht en de geliberaliseerde pacht de belangrijkste zijn. De wettelijke regeling neemt de reguliere pacht tot uitgangspunt, met een afwijkende regeling voor de andere pachtvormen, waaronder de geliberaliseerde pacht.

Belangrijkste kenmerken van reguliere pacht:

  • goedkeuring door de Grondkamer vereist;
  • er gelden gereguleerde pachtprijzen;
  • er bestaat voor de pachter het zogenaamde continuatierecht (verlenging van de overeenkomst vindt van rechtswege plaats, behoudens opzegging zonder verzet van de pachter of beëindiging door de rechter);
  • er bestaat een mogelijkheid van pachtoverneming
  • bij vervreemding van het gepachte heeft de pachter een voorkeursrecht van koop, tenzij het een “veilige verpachter” betreft.

Belangrijkste kenmerken van geliberaliseerde pacht:

  • er bestaat geen continuatierecht;
  • pachtoverneming is niet mogelijk en heeft de pachter geen voorkeursrecht, en

Prijstoetsing vindt alleen plaats indien de geliberaliseerde pachtovereenkomst voor de duur van meer dan 6 jaar is aangegaan.

Direct contact opnemen?
Meer lezen?

Bekijk de andere onderwerpen: