Een coöperatie oprichting oftewel een bijzondere vereniging oprichten

Een coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij oprichten? Meijling en Sarneel Notaris en Adviseurs helpt. De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn de twee bijzondere verenigingen. Zij oefenen (in tegenstelling tot gewone verenigingen) een bedrijf uit ten behoeve van hun leden.

Meer over de Coöperatie

Een coöperatie is een bijzondere vereniging die bij notariële akte is opgericht en is dus een bedrijf. Dat bedrijf kan op allerlei verschillende gebieden worden uitgeoefend. Denk aan de landbouw of het bankwezen. Een coöperatie moet in de zogenaamde “stoffelijke behoeften” van haar leden voorzien. Dit houdt in dat zij bedrijfsactiviteiten verricht waarbij zij overeenkomsten sluit met haar leden. Die leden zijn dan bijvoorbeeld verplicht om landbouwproducten aan de coöperatie te leveren, die in het bedrijf van de coöperatie worden verwerkt. De winst die daaruit voortvloeit, komt uiteindelijk weer ten goede aan de leden.

Direct contact opnemen?

Organen van de coöperatie

Een coöperatie kent de volgende organen:

  • de algemene ledenvergadering (AVA);
  • het bestuur;
  • een toezichthoudend orgaan (de kascommissie of de raad van commissarissen (RVC)).

Aan de AVA komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die door de wet of de statuten van de coöperatie niet aan andere organen van de coöperatie toekomen. Denk bijvoorbeeld aan het benoemen van de bestuurders van de coöperatie.

Aan het bestuur zijn op grond van de wet verschillende bevoegdheden specifiek toegekend. De bevoegdheden van het bestuur van de coöperatie zijn: het besturen van de coöperatie, het vertegenwoordigen van de coöperatie en het opmaken van de jaarrekening van de coöperatie. Deze bevoegdheden kunnen statutair worden beperkt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te bepalen dat een bestuurder slechts met medewerking van één of meer andere bestuurders de coöperatie mag vertegenwoordigen.

Als toezichthouder op de coöperatie kan een raad van commissarissen worden ingesteld. Dit toezichthoudende orgaan heeft als taak toezicht te houden op het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten van de coöperatie.

Als rechtspersoon is de coöperatie aansprakelijk voor al haar schulden. De schuldeisers kunnen geen verhaal halen op het vermogen van de leden van de coöperatie. Echter kunnen deze leden bij ontbinden of faillissement tegenover de coöperatie aansprakelijk worden gesteld voor de schulden. Deze aansprakelijkheid kan niet worden beperkt of uitgesloten. Het lidmaatschap van de coöperatie is overigens niet overdraagbaar.

Onderlinge waarborgmaatschappij

Een onderlinge waarborgmaatschappij is een bijzondere vereniging die bij notariële akte moet worden opgericht. Deze vereniging moet zich ten doel stellen verzekeringsovereenkomsten af te sluiten met haar leden. Het bedrijf dat de onderlinge waarborgmaatschappij uitoefent ten behoeve van haar leden betreft dus een verzekeringsbedrijf. De orgaanstructuur van de coöperatie komt overeen met die van de onderlinge waarborgmaatschappij.

Inschrijven Kamer van Koophandel

Zowel de coöperatie als de onderlinge waarborgmaatschappij moet worden ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De notaris kan hiervoor zorgdragen. Zolang dit niet is gebeurd, zijn de bestuurders van deze verenigingen naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk.

Wilt u meer weten over de coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij? Neem dan snel contact met ons op.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures