Als alles in orde is, kan er getekend worden: de woning wordt je huis, een plechtig moment

Bij de overdracht (levering woning) teken je bij ons op kantoor de leveringsakte (en eventueel de hypotheekakte). Meestal vindt er, voorafgaand aan de overdracht, met de makelaar nog een eindinspectie van de woning plaats en worden de meterstanden opgenomen.

De leveringsakte wordt getekend door de verkoper, koper en notaris. De betrokken partijen ontvangen tijdig voor het passeren (ondertekenen) van ons het concept van de akte en dit ter beoordeling.

Tijdens de ondertekening van de akte van levering weet de koper dat de verkoper bevoegd is om over het verkochte te beschikken en derhalve de woning mag leveren. Ook weet koper op dat moment zeker dat de woning vrij is van hypotheken en beslagen. Daarentegen weet verkoper op dat moment dat de koopsom op de rekening van ons kantoor staat en dat de koper wilsbekwaam is om te tekenen. Als notaris bieden wij dus rechtszekerheid.

Zonder notariële akte van levering is er géén eigendomsoverdracht, maar ’het eigendom’ gaat niet door het tekenen van deze akte over op de koper. Dat geschiedt pas op het moment dat de akte in de openbare registers van het Kadaster wordt ingeschreven (vóór 15.00u is vaak dezelfde dag). Wij zorgen ervoor dat het betreffende afschrift van de leveringsakte wordt ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster.

Direct contact opnemen?

In de leveringsakte komen de belangrijkste bepalingen uit de door jou getekende “voorlopige” koopovereenkomst voor, waaronder de datum van de feitelijke overdracht en de overeengekomen koopsom, die de verkoper verklaart te hebben ontvangen (kwijting). In de akte kunnen voorts bijzondere bepalingen voorkomen, bijvoorbeeld:

Lasten en beperkingen

Bepalingen die het wonen in het huis negatief kunnen beïnvloeden.

Erfdienstbaarheden
Als anderen gebruik mogen maken van jouw grond.

Kwalitatieve verplichtingen
Afspraken met de buren over wat wel en niet mag.

Meestal wordt, als er sprake is van dergelijke bijzondere bepalingen, de betreffende passage(s) uit voorgaande eigendomsakten (of uit de akte waarbij die bijzondere bepalingen werden gevestigd) letterlijk geciteerd.

Zodra het afschrift van de akte van levering is ingeschreven in de openbare registers van het Kadaster en de door ons uitgevoerde na-recherche geen problemen aan het licht hebben gebracht, ontvangt koper van ons het eigendomsbewijs.

Indien (ver)koper de Nederlandse taal niet afdoende beheerst, zijn wij genoodzaakt om ten laste van de betreffende partij, voor diens rekening en kosten, een beëdigde tolk in te schakelen.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures