Als je een bestaande woning koopt, moet je in Nederland overdrachtsbelasting betalen

Als notaris regelen wij digitaal de aangifte en maken we het verschuldigde bedrag (je ziet dat op je nota van afrekening) over naar de Belastingdienst. Je hoeft dat zelf dus niet te doen.

Het overdrachtsbelastingtarief voor woningen is 2%. Dit tarief geldt voor alle gekochte en gekregen woningen. Het maakt niet uit wie de woning koopt en of diegene de woning meteen doorverkoopt. Onder woningen wordt verstaan onroerende zaken die op het moment van de overdracht naar hun aard bestemd zijn voor bewoning.

Het 2%-tarief geldt niet voor bedrijfspanden. Voor bedrijfspanden geldt het tarief van 6%. Is in het bedrijfspand een bedrijfswoning aanwezig? Dan geldt voor dit gedeelte het tarief van 2%.

Tot een woning behoren ook zaken die zich bevinden op de grond waarop de woning staat. We noemen dit aanhorigheden. Aanhorigheden zijn:

 • een tuin
 • een garage
 • een schuur
 • een serre
 • een aan- of uitbouw
 • een tuinhek
Direct contact opnemen?

Garage

Een garage die deel uitmaakt van hetzelfde gebouwencomplex als de woning, wordt ook tot de woning gerekend. Bijvoorbeeld een flat met onderin een garage. Ligt de garage op een apart perceel? Dan kan het tarief van 2% toch worden toegepast als de woning en de garage naast elkaar liggen en zijn aan te merken als een geheel. Zijn de woning en de garage niet aan te merken als een geheel? Dan moet het tarief van 6% worden toegepast.
Voor alle andere onroerende zaken (m.u.v. nieuwbouw) geldt in beginsel het tarief van 6%.

Als je overdrachtsbelasting moet betalen, kun je daar soms een vrijstelling voor krijgen. Een beroep op één van deze vrijstellingen dient in de akte van levering te worden opgenomen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden, als:

 • je zowel overdrachts- als omzetbelasting moet betalen
 • een eigendom van onroerend goed tussen samenwoners wordt verdeeld
 • je een landgoed koopt
 • er sprake is van bedrijfsoverdracht aan familieleden (van ouders aan kinderen, van grootouders aan kleinkinderen en van broers of zussen aan elkaar)
 • er sprake is van inbreng in een vennootschap (die geen nv of bv is)
 • er sprake is van inbreng bij omzetting van een onderneming in een nv of bv
 • een bedrijf fuseert, splits of intern reorganiseert
 • land- en tuinbouwbedrijven worden vergroot of verplaatst
 • je cultuurgrond voor bedrijfsmatige agrarische doeleinden koopt
 • landerijen worden heringericht
 • er sprake is van stedelijke herstructurering.

Ben je de eerste bewoner van een aangekochte nieuwbouwwoning of je koopt van de gemeente een losse bouwkavel voor een nieuw te bouwen woning, dan ben je geen overdrachtsbelasting verschuldigd, maar wel omzetbelasting (BTW). Erfpachtovereenkomsten voor bouwkavels die vanaf 1 juli 2015 zijn afgesloten, vallen eveneens onder de omzetbelasting.

Is er sprake van levering van bijv. een bedrijfsunit (nieuwbouw), waarbij de levering voor, op of uiterlijk 2 jaar na eerste ingebruikneming van het pand plaatsvindt, dan is BTW over de aankoopsom verplicht.

Ook bij een ‘ouder’ pand kunnen koper en verkoper opteren voor een met btw-belaste levering. Dat mag echter alleen – en is ook pas interessant – als de koper het nieuwe onderkomen aanwendt voor werkzaamheden die nagenoeg heel (voor 90% of meer) btw-plichtig zijn. Beide partijen dienen dan ook een BTW-nummer te hebben.

De levering van een bouwterrein (onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen) door een btw-ondernemer is belast met omzetbelasting en vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures

Wilt u direcht geholpen worden met een testamentbedrijfsovernamesamenlevingscontract ? Neem contact met ons op.