Een stichting heeft meestal een sociaal of ideëel doel

Een stichting is een rechtspersoon die wordt opgericht om een bepaald doel te verwezenlijken. Meestal is dit een sociaal of ideëel doel. Het orgaan kent geen leden, aandeelhouders of vennoten en mag geen uitkeringen doen aan oprichters, hen die deel uitmaken van haar organen of anderen, tenzij deze uitkeringen een sociale of ideële strekking hebben. Een stichting dient te worden opgericht bij notariële akte.

Een stichting kan een onderneming hebben. De winsten die uit deze onderneming voortvloeien, mogen het stichtingsdoel ten goede komen. Deze winsten mogen echter niet ten goede komen aan de oprichters en de bestuurders van het orgaan. Een stichting heeft ter verwezenlijking van haar doel een vermogen en kan als werkgever zijnde wel salarissen uitkeren en eventueel noodzakelijke kosten maken.

De meeste stichtingen komen voor in de non-profit sector. Toch komt deze ook in het bedrijfsleven nog weleens om de hoek kijken. Zo kan een stichting fungeren als aandeelhouder van gecertificeerde aandelen van een vennootschap in een administratiekantoor. Ook wel een stichting-administratiekantoor genoemd (STAK).

Direct contact opnemen?

Organen van de stichting

De stichting heeft als enig orgaan het bestuur. In haar statuten moet zijn opgenomen op welke wijze de bestuurders worden benoemd en ontslagen. Daarnaast is het mogelijk om een toezichthoudend orgaan (raad van commissarissen) in te stellen. Het Openbaar Ministerie kan bij ernstige twijfel of de wet, dan wel de statuten van de stichting wel naar behoren worden nageleefd, informatie inwinnen. Een bestuurder die in strijd met de wet of de statuten van de stichting handelt, kan op verzoek van het Openbaar Ministerie door de rechtbank worden ontslagen. Hij kan dan vijf jaar na zijn ontslag geen bestuurder van een stichting meer zijn.

Inschrijven Kamer van Koophandel

De stichting dient na de oprichting te worden ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De notaris kan hiervoor zorgdragen. Zolang zij nog niet is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor verrichte rechtshandelingen waarvoor hij de stichting verbindt.

Benieuwd naar ons team?
Download onze brochures