Publicatie in Woon in Zeeland

De nieuwe (flink gestegen) tarieven van het Kadaster per 1-1-2024

Afgelopen november heeft het Kadaster hun nieuwe tarieven per 1 januari 2024 gepubliceerd. Het Kadaster heeft besloten om de tarieven van een aantal producten naast de ‘normale’ ruimte tot verhoging (ink) harder te laten stijgen. Dit heeft gevolgen voor u als huizenkoper (met een eigendomsoverdracht in 2024) of als u een hypothecaire nanciering in 2024 wenst aan te gaan. 

De registratiekosten van het Kadaster voor een akte van levering en een hypotheekakte gaan van € 137,50 naar € 165,00 per akte. Indien de akte volledig automatisch kan worden verwerkt door het Kadaster via hun KIK-systeem, ontvangt u net als eerdere jaren een korting van het Kadaster. In dat geval gaat het (KIK-)tarief per akte van € 78,50 naar € 94,50.

In de toelichting geeft het Kadaster aan dat deze tarieven stijgen met 19,5% (6,3% verhoging en 13,2% inflatiecorrectie). Deze verhoging wordt volgens het Kadaster gebruikt voor het opvangen van conjuncturele schommelingen op deze productgroepen. Deze hebben het meest te maken met een daling van het aantal transacties in de vastgoedmarkt.

Voorts geeft het Kadaster aan dat zij kostendekkend moeten werken. Door de huidige vastgoedmarkt neemt het werkaanbod af en daarmee de opbrengsten daarvan. Het Kadaster ziet een daling van inkomsten. Dat komt door een blijvende afname van transacties in
de vastgoedsector en een daling van het gebruik van diensten van het Kadaster.

Ook zegt het kadaster te maken te hebben met stijgende kosten, mede door inflatie. In 2022 en 2023 waren de kostenverhogingen door inflatie en CAO in totaal 13,2%, terwijl zij de tarieven niet verhoogd hebben. Dit percentage rekent het Kadaster vanaf 2024 door in de tarieven. De verwachte infl atie over 2024 neemt het Kadaster hier nog niet in mee.

Naast kostenbeheersing en het aanspreken van ons eigen vermogen is een tariefstijging volgens het Kadaster noodzakelijk. Deze te nemen maatregelen zijn besproken met de raad van toezicht en de gebruikersraad van het Kadaster en met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tenslotte geeft het Kadaster nog aan dat het werkaanbod akten en hypotheekstukken afhankelijk is van onder meer de rentestand en de economische groei. Zij baseren hun prognoses op de cijfers van het Centraal Planbureau. Door een snel teruglopend werkaanbod en hoge inflatie is de financiële situatie sneller verslechterd dan in hun vorige Meerjarenbeleidsplan werd verwacht. Daardoor is aanpassing van het tariefniveau volgens het Kadaster noodzakelijk. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt de nieuwe tarieven uiteindelijk vast, wat inmiddels dus is gebeurt.

Direct contact opnemen?